sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Honderd negentien kiesbeloftes = blij Melle?

Melle liet in 2013 een omgevingsanalyse opstellen om de beleidsplanning tot 2018 op af te stemmen. Dergelijke analyse is verplicht en werd door het externe auditbureau Q&A uitgevoerd. Een belangrijk deel van deze studie is de SWOT-analyse of de sterkte- en zwaktestudie opgebouwd rond de gemeentelijke en de politieke werking.

De volledige studie kunt u HIER lezen. Wij sommen voor u enkele van de voornaamste sterke en zwakke punten op:

 • Over het algemeen is er een tekort aan beleidsvisie;
 • Politieke doelstellingen worden niet steeds nagestreefd;
 • Er is een gedetailleerde strategische nota voor jeugd en sport en ook het beleidsdomein onderwijs vertoont een positievere trend;
 • de meerjarenplanning voorziet te weinig middelen om de verkiezingsbeloftes te realiseren;
 • De publieke dienstverlening wordt in vraag gesteld, maar er volgen geen verbeterprocessen;
 • Vernieuwing en verbeterinitiatieven worden door de politici niet altijd aangemoedigd en voldoende ondersteund;
 • Klanttevredenheid wordt slechts sporadisch bevraagd;
 • ...

Aanbevelingen vanuit het auditbureau aan de CD&V en NV-A meerderheid:

 • Er is nood aan een sterke planning;
 • Er wordt teveel ad hoc gewerkt;
 • Het is belangrijk in te zetten op goede communicatie;
 • Een beter financieel beheer organiseren;
 • Meer aandacht voor klanttevredenheid;
 • Werk maken van een klachtenbehandelingssysteem;
 • Uitbouwen van een ondernemersloket als aanspreekpunt voor de startende ondernemers;
 • Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer (met gemeentelijke subsidies);
 • Zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen plaatsen;
 • Plaatsen van oplaadpalen voor elektrische fietsen;
 • Nood aan een vrijetijdsaanbod voor mensen die sociaal geïsoleerd geraken (senioren, alleenstaanden, éénoudergezinnen)
 • E-loket uitbreiden
 • Meer samenwerking met het OCMW
 • ...

Drie jaar na de start van de legislatuur (maar in feite na 9 jaar CD&V en NV-A bestuur) stellen we vast dat er weinig tot geen gevolg werd gegeven aan deze aanbevelingen. Het auditbureau Q&A wees in 2013 op een aantal tekorten. De bestuursmeerderheid bleef doof voor deze aanbevelingen.

Het kartel CD&V en NV-A trok in 2012 met niet minder dan 119 verkiezingsbeloftes naar de Mellenaar. Een plan, dat u HIER terugvindt.

Toeval of niet, maar sommige van deze plannen worden pas tegen het einde van de legislatuur opgestart of afgerond:

 • renovatie van het gemeentehuis (2017 en 2018) (750.000 euro)
 • ontwerp renovatieplannen stationsgebouw (2017 en 2018) (100.000 euro)
 • aanleg containerpark (2017) (110.000 euro)
 • saneren Gontrode Heirweg, Varingstraat en Vijverwegel (tem 2019) (2.125.000 euro)
 • aanpassingswerken bibliotheek (2018 en 2019) (250.000 euro)

Wil men de Mellenaar in volle verkiezingstijd hiermee overtuigen of opnieuw misleiden?

Naar alle waarschijnlijkheid zullen een aantal beloftes tegen de volgende gemeenteraadsverkiezing in 2018 niet of slechts beperkt worden gerealiseerd, zoals:

 • herinrichting van het historische stationsgebouw
 • studio M verbouwen tot een volwaardig polyvalent GOC
 • herlocalisatie van de gemeenteschool en het museum
 • heraanleg en verbouwing van het GOC Lijsternest
 • veilige voet- en fietspaden
 • etc ...

119 verkiezingspunten realiseren is ambitieus, maar waarom maak je een dergelijk uitgebreid beleidsplan als je van bij het begin onvoldoende financiën voorziet?

Jeugd en sport scoren goed in de beleidsevaluatie, maar wat met andere doelgroepen? Zoals minder mobiele of vereenzaamde senioren, éénoudergezinnen, allochtone inwoners, personen met een beperking, jongere en langdurige werklozen, ... ? Deze mensen kennen heel specifieke noden en problemen. Het beleidsplan geeft hier weinig of geen aandacht aan.

Heel wat beleidsdomeinen van zowel gemeente als OCMW worden zelfs niet ingevuld ondanks de aanbevelingen vanuit het auditbureau zoals welzijn, kinderopvang, gezondheid, etc...

Wist u trouwens dat de maandelijkse OCMW-raadszitting bijna nooit langer dan 20 minuten duurt?

Nog een praktijkvoorbeeld uit het seniorenbeleid 2014:

 • slechts vijf senioren maakten gebruik van de "bib aan huis-service"
 • er vonden geen huisbezoeken bij senioren plaats om de vereenzaming te detecteren
 • de seniorenconsulent, ter preventie van de vereenzaming, werd nog steeds niet aangeworven
 • de telefooncirkel werd gereduceerd tot de sneeuwtelefoon. Door de zachte winter kwam in 2014 hier niks van in huis. Alsof vereenzaming van senioren zich beperkt tot de winter?

Werd Vogelhoek, Gontrode en Melle-centrum volgens u op gelijke manier bestuurt?

Kunnen we in deze drie delen van Melle samen nog altijd over een blije gemeente spreken?

We laten het aan u over om de realisatie van deze 119 verkiezingsbeloftes te evalueren.

Wij vernemen graag uw mening op onze poll die u anoniem kunt invullen op www.spa-melle.be.

Uiteindelijk is de keuze aan U!


Elders op het web
Dit is de arrogantie van de macht.

Aangemaakt door Wim Verween - 2 oktober 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle